Πιστοποιήσεις


Η εταιρία μας συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας διασφαλίζοντας την ποιότητα των τροφίμων. Τα προϊόντα μας παράγονται και συσκευάζονται στο κέντρο ωοσκόπησης μας και σημαίνονται με τον κωδικό
EL 61001 & EL 61002, ο οποίος είναι απαραίτητος κάθε πιστοποιημένη μονάδα να έχει για κάθε εγκατάσταση.

Το οωσκοπικό μας κέντρο είναι πιστοποιημένο με τον αριθμό Α.Ω.Κ. EL 130 (Αριθμός Ωοσκοπικού Κέντρου).
'' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 589/2008 άρθρο 5 ''

Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Ανακύκλωσης (ε.ο.αν.) 

Κατά την παραγωγική διαδικασία εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2018

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη και εγγεγραμμένη στο σύστημα Άρτεμις του ΕΛ.Γ.Ο. Δ. (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ''ΔΗΜΗΤΡΑ'') με αριθμό ΕΛ.Γ.Ο.Δ 744. Σύστημα το οποία κάθε νόμιμος παραγωγός αυγών πρέπει να είναι εγγεγραμμένος και να συμορφώνεται σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 589/2008 άρθρο 5.

Made with ‌

HTML Editor